Graeme Gordon

Title: Opera House

About the Photo:
Sydney Opera House as seen through my eyes